Folkteatern Järnets årsmöte!

Kallelse till årsmöte i Folkteatern Järnet

Tid: måndag 24/9 2018 kl. 19.00
Plats: Järnet, Verkstadsgatan 1, Herrhagen i Karlstad

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna! Föreningen bjuder på fika från caféet!

Styrelsen

 

DAGORDNING

 • 1 Mötets öppnande
  § 2 Godkännande av dagordningen
  § 3 Kallelsen utsänd i tid (två veckor i förväg)
  § 4 Val av mötesordförande
  § 5 Val av mötessekreterare
  § 6 Val av två justerare
  § 7 Godkännande av verksamhetsberättelsen
  § 8 Godkännande av den ekonomiska berättelsen
  § 9 Godkännande av revisionsberättelsen
  § 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
  § 11 Val av Järnets styrelse för verksamhetsåret 2018-07-01 – 2019-06-30
  a.) Val av ordförande på två år b.) val av 1-3 ledamöter. I tur att avgå är Andreas de Frumerie och Carina Davidsson. Lena Witting och Lennart Wettmark kvarstår i styrelsen, liksom kassören Karin de Beer
  § 12 Val av firmatecknare
  § 13 Val av en revisor och en revisorsuppleant
  § 14 Val av valberedning
  § 15 Budget, arvoden och medlemsavgifter
  § 16 Motioner och kommande verksamhet
  § 17 Övriga frågor
  § 18 Mötets avslutande

 

Annonser